Strategie EK k posílení jednotného vnitřního trhu Evropské unie

Posilování vnitřních vazeb jednotného trhu mezi členskými státy EU považuji za jeden z nejzásadnějších přínosů evropské integrace, jeden trh s více než půl miliardou obyvatel je z globálního hlediska zcela bezprecedentním. Proto také za velmi dobrý krok považuji dnes (28. 10.) zveřejněnou strategii Evropské komise směřující k pevnější jednotě vnitřního trhu. Na druhou stranu víme, že podobných strategií vyprodukují evropské instituce desítky ročně. Musíme proto, a to si beru i za vlastní úkol, dohlížet na to, aby tato strategie byla skutečně implementována a naplnila své cíle – zajistila více příležitostí pro obyvatele a také pro firmy. 

Za velmi důležité považuji, že se samostatná část strategie věnuje malým a středním podnikům a také start-upům. Jsou to především tyto subjekty, které v dnešní době rozvíjí a podporují inovace a jsou hlavním tahounem digitálních technologií. Zatím se malé firmy od nás moc podpory nedočkaly, což je jeden z důvodů, proč často hledají útočiště v jiných koutech světa - nezřídka ve Spojených státech. To bychom měli napravit, měli bychom umět vytvořit takové podmínky, aby kreativní lidé z Evropy neprchali, naopak, aby dokázala EU lákat nové firmy i z třetích zemí. Za klíčové v této oblasti považují financování, odstranění překážek přeshraniční spolupráce v právní oblasti či podporu inovacím. 

V této souvislosti strategie zmiňuje také tzv. kolaborativní hospodářství, fenomén poslední doby, který se stává jedním z hlavních proudů rozvoje start-upů. Jedná se o poskytování inovativních služeb, sdílení zdrojů a prostředků, které známe například z aplikací jako Uber nebo Airbnb. Tato oblast využívá zcela nové modely podnikání, přičemž naráží na rigiditu či neexistenci regulatorního prostředí a nejasné podmínky pro podnikání. Sama Evropská komise přitom odhaduje, že tato oblast má potenciál navýšit svůj trh v globálním měřítku až na 335 miliard USD do roku 2025. Je pro nás z hlediska budoucího vývoje kruciální se této novým ekonomickým trendům důsledně věnovat a vytvářet podmínky pro jejich rozvoj. Aktivní přístup EK k této otázce tedy jednoznačně vítám. 

V neposlední řadě bych ráda zmínila dvě další témata, která považuji v dnes zveřejněné strategii za důležité. Jedná se nejprve o posílení práv spotřebitelů. V rámci jednotného trhu by neměl být nikdo jakkoliv diskriminován na základě své státní příslušnosti či místa svého pobytu. Toto základní pravidlo zatím není plně dodržováno a je zájmem nás všech proti tomuto vystupovat a poukazovat na nerovné praktiky. Druhý bod, kde stále ještě má EU jisté rezervy, se týká mobility pracovníků. EK slibuje, že zlepší podmínky pro přeshraniční pohyb, uznávání kvalifikací či poskytování služeb. Doufejme tedy, že se jí to podaří a jednotný trh se tak postupem času stane opravdu jednotným.