Pozice Dity Charanzové k tzv. Energetickému balíčku

Legislativní návrhy tzv. energetického balíčku byly dnes na programu EP. Jedná se o opatření, která byla navržena v reakci na závěry Klimatické konference v Paříži v roce 2015. "Na jednu stranu vítám, že EU dnes učinila konkrétní krok v rámci plnění svých závazků v boji s klimatickými změnami. Je to důležitý politický signál. Na stranu druhou, se ale nemohu ztotožnit s tím, že kolegové zde v EP požadují nastavení našich závazků na mnohem vyšší úroveň, než kam bychom měli směřovat.  Nemohu se zbavit dojmu, že jejich pozice je spíše ideologická, než realistická", komentuje hlasování poslankyně Dita Charanzová.

V rámci dnešního hlasování byly přijaty směrnice k obnovitelným zdrojům energie a také k energetické účinnosti. "Obnovitelné zdroje získávají svůj stále rostoucí podíl na celkové produkci energie, což je určitě správný trend. Je ale pro mne důležité, abychom skokovým způsobem nezvyšovali tento podíl v příštích deseti až patnácti letech, neboť by se to mohlo negativně projevit na cenách energií pro koncové zákazníky, ať už se jedná o domácnosti nebo firmy", říká Dita Charanzová.

"Za velice problematickou ale považuji pozici EP ke směrnici o energetické účinnosti. Ta bude mít dopad na celou řadu oblastí i mimo energetický sektor, do průmyslové výroby, stavebnictví, do zemědělství apod. Pro mne je klíčové, abychom závazky stanovili ambiciózně, ale zároveň tak, aby nebyly z hlediska naší ekonomiky likvidační a byly pro podniky proveditelné. Toto však o dnes přijaté pozici EP říci nelze," konstatuje Dita Charanzová.

Dnes přijaté legislativní návrhy představují pozici Evropského parlamentu, se kterými bude vstupovat do dalších jednání s členskými státy a Evropskou komisí.