Screening investic mířících do EU nesmí odradit potenciální investory

Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu dnes přijal zprávu k tzv. screeningu investic. Nařízení navrhla v loňském roce Komise jako jeden z nástrojů pro možnou ochranu strategických odvětví před investory ze třetích zemí.

"Jako přidanou hodnotu tohoto návrhu vidím, že bude poskytovat právní oporu pro ty členské státy, které již investice na národní úrovni prověřují, a také, že se o tomto tématu začalo hovořit na evropské úrovni. Takové nařízení ale nesmí omezit přístup zahraničních investic do zemí EU, pro evropskou ekonomiku jsou extrémně důležité z hlediska růstu, pracovního trhu i posilování naší konkurenceschopnosti. Za záchrannou brzdu bychom měli zatáhnout pouze v případech, kdy investice bude v přímém rozporu s našimi strategickými či bezpečnostními zájmy,“ říká Dita Charanzová, která ve výboru INTA nakonec hlasovala pro nařízení. Za důležité považuje, aby členským státům nebyly předpisovány přesné postupy při provádění screeningu, volnou ruku by měly mít také ve výčtu oblastí, které samy za strategické považují.

„Navrženou podobu zprávy jsem, byť s jistými výhradami, podpořila. Pro mne je podstatné, aby členské státy měly poslední slovo v rámci rozhodování, jestli danou investici považují za bezpečnou či nikoliv. Jednotlivé země jsou nejlépe schopny posoudit, zda-li daná investice může mít případný negativní dopad do jejich strategických sektorů. To zpráva respektuje, a proto jsem pro ni nakonec také hlasovala.“, říká poslankyně EP Dita Charanzová, která je stínovou zpravodajkou materiálu frakce ALDE. „Rovněž vítám, že zpráva pamatuje jak na země, které investice prověřují, tak také na ty, které obdobný mechanismus nemají, jako například  Česká republika, a neklade na tyto země nadbytečné povinnosti."

Nařízení, kterým se stanovuje rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie, má striktně vymezenou působnost pro ochranu bezpečnosti a veřejného zájmu v zemích EU. Návrh nařízení souběžně projednávají členské státy v Radě EU. Jakmile bude přijata také jejich pozice, obě instituce zahájí jednání o konečné podobě nařízení.